Huishoudelijk reglement

Algemene gedragsregels

We hanteren een aantal algemene gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden binnen de school. Ze mogen dan wellicht vanzelfsprekend zijn, het is altijd goed om ze even te benoemen. We streven ernaar dat iedereen zich veilig voelt op school en met plezier naar school kan gaan en daarnaast vinden we het belangrijk dat de school schoon en netjes blijft. Tot slot hechten we waarde aan het feit dat er lesgegeven en gewerkt kan worden in lokalen en studieruimtes. Op het Anthony Fokkercollege houden de algemene gedragsregels in dat:

 1. Er is respect voor elkaar en elkaar spullen;
 2. Leerlingen luisteren naar de aanwijzingen van onze medewerkers;
 3. We behandelen elkaar, zoals we zelf ook behandeld willen worden;
 4. Afspraak is afspraak;
 5. We werken samen en sluiten niet buiten;
 6. We communiceren helder en op tijd;
 7. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag;
 8. We ruimen ons eigen afval op;
 9. We roken niet in en rondom de school, zelfs niet op het schoolplein;
 10. We hebben allemaal een voorbeeldfunctie.

Alle afspraken zijn opgenomen in de wegwijzer van onze school.

Afspraken in de klas

Daarnaast gelden er nog specifieke regels voor in de klas:

 1. De afspraak die leerlingen maken met docenten of hun klasgenoten worden nagestreefd;
 2. We volgen de aanwijzingen van docenten op;
 3. Mobiele telefoons worden ingeleverd voor aanvang van iedere les;
 4. Mochten we de les willen verlaten, dan vragen we vooraf toestemming aan de docent;
 5. We behandelen elkaar met respect;
 6. We laten de docent ongestoord zijn les geven.
Document Pestprotocol

Pestprotocol

Helaas komt pesten nog op veel scholen voor. Wij hanteren daarom een anti-pestprotocol op het Anthony Fokkercollege. Het gehele protocol kunt u teruglezen op onze website.

Wij zien pesten als onnodig en ongewenst en doen er alles aan om dit probleem te voorkomen. Indien er pestgedrag plaatsvindt, vindt er contact plaats tussen school, ouders en leerlingen. Onze basisregel is: ‘We behandelen elkaar met respect en behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.’ De school is de plek waar alle leerlingen zich veilig moeten voelen en leerlingen met plezier naar school gaan. Er wordt hier aandacht aan besteed tijdens mentorlessen. Daarnaast hebben we voor alle eerste klassen een verplicht anti-pestproject opgericht: dat bestaat uit een te volgen presentatie en een bijbehorende opdracht.

Document Absentieformulier

Absentie en ziekmelden

Als leerlingen vanwege ziekte niet in staat zijn om naar school te komen, dan moet dit voor 08.00 uur worden gemeld bij het secretariaat. Het secretariaat voert vervolgens in Magister in dat een leerling ziek is, zodat docenten van wie de leerling les heeft op de hoogte zijn. Als een leerling niet voorafgaand is afgemeld, wordt navraag gedaan bij zijn/haar ouders of verzorgers. Het niet volgen van één of meerdere lessen wordt gezien als ‘spijbelen’. Hier gelden sancties voor.

Absentieformulier
Document Bijzonder verlof

Bijzonder verlof

Ouders kunnen bijzonder verlof aanvragen voor hun kind, bijvoorbeeld in het geval van een bruiloft of begrafenis. Verlof moet worden goedgekeurd door de teamleider. Mocht u verlof willen aanvragen dan kunt u terecht bij:

Verplicht lesrooster

Het lesrooster dat leerlingen voorafgaand aan iedere periode ontvangen van de roostermaker is verplicht. Dit betekent dat van leerlingen verwacht wordt, dat zij gewoon aanwezig zijn. Absentie wordt vooraf gecontroleerd door docenten. Mochten zij onverhoopt gehinderd zijn door ziekte, verlof of andere redenen, dan dient dit alvorens te worden gemeld bij het secretariaat van de school. Via: Secretariaat@anthonyfokker.nl

Te laat in de les

Alle lesuren bestaan uit 45 minuten, omdat docenten vaak veel willen bespreken, beginnen zij vaak graag op tijd aan hun lesactiviteit. We verwachten van onze leerlingen dat zij op tijd in de les aanwezig zijn en ervaren het als vervelend als leerlingen later in de les komen, omdat dit vaak om een kleine onderbreking van de docent vraagt.  Een leerling kan maximaal drie telaatbriefjes in een jaar verzamelen, mochten het er meer worden, dan zitten hier sancties aan. Mocht een leerling een gegronde reden hebben, dan kan er worden besloten om het telaatbriefje niet te laten gelden. 

Verwijderen uit de les

Indien een leerling zich niet houdt aan de algemene gedragsregels van de school mag een docent een leerling uit de klas verwijderen. Op deze manier worden andere leerlingen niet onterecht gestoord tijdens het volgen van hun les. Een leerling die eruit wordt gestuurd, dient een uitstuurbrief op te halen bij het secretariaat. De leerling verklaart daarin waarom hij eruit is gestuurd. Tijdens het negende lesuur mag de leerling de les inhalen. Hij of zij krijgt hiervoor een extra opdracht, die tijdens dit negende lesuur gemaakt kan worden.

test

AVG

Met de intrede van de nieuwe privacywet (AVG) gaan wij extra zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van stichting CH PT. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld en is na te lezen op www.chpt.nl.  Hieronder lichten we de essentie van ons protocol toe.

Persoonsgegevens leerlingen

Persoonlijke gegevens van leerlingen gebruiken we alleen als het nodig is voor het leerwerkproces van leerlingen binnen de school. De meeste gegevens hebben wij van ouders ontvangen bij de inschrijving. Daarnaast verkrijgen wij door middel van docenten en ondersteunend personeel extra informatie van leerlingen. Dit kunnen cijfers en vorderingen zijn bijvoorbeeld, of gegevens over taal- en rekenproblemen. Die laatste worden ingevoerd, zodat we leerlingen de juiste begeleiding kunnen bieden. We gebruiken hiervoor als systeem Magister en de vorderingen worden opgeslagen in het leerlingenvolgsysteem. Beide systemen voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Foto en video

Voor foto’s en video’s die we maken van leerlingen, vragen wij vooraf eenmalig toestemming aan ouders. Ouders zijn vrij in hun keuze en kunnen altijd hun keuze veranderen. Indien ouders toestemming geven, dan blijven we uiteraard zorgvuldig omgaan met het foto- en videomateriaal. Zo wegen we alvorens af of een foto naar onze mening wel of niet geplaatst kan worden. Mocht u vragen hebben over het gebruik van foto’s en video’s neem dan contact op bij het secretariaat van de school: Secretariaat@anthonyfokker.nl

Leerlingenadministratie

De bewaartermijn voor gegevens van leerlingen is vastgelegd op vijf jaar nadat de desbetreffende leerling van de school is uitgeschreven. Na deze vijf jaar zullen de gegevens worden vernietigd. Dit bewaartermijn is in overeenstemming met het bekostigingsbesluit Wvo, waarin het protocol rondom overzichtelijke administratie van inschrijving, uitschrijving en het verzuim van de leerling is opgenomen.

Leerlingendossier

Het dossier van leerlingen bevat diverse gegevens: resultaten van toetsen, rapporten, gegevens uit het leerlingenvolgsysteem, verslagen van gesprekken met ouders en eventuele gemaakte afspraken. Het leerlingendossier blijft intern in de organisatie en zal niet aan derden worden verspreid. Deze gegevens worden bewaard volgens de AVG-richtlijnen. Ouders met het ouderlijk gezag hebben recht tot inzage van alle gegevens. Informatie die niet correct is, moet worden aangepast. Ieder jaar wordt hier controle op uitgevoerd. Omdat het leerlingendossier uitsluitend voor de schoolorganisatie bestemd is, mogen ouders het leerlingendossier ook niet meenemen buiten de school.

Digitale leermiddelen

Anthony fokkercollege maakt gebruik van een aantal digitale lesmethoden en gebruikt hiervoor de iPad. Hiervoor hebben we persoonsgegevens nodig van leerlingen, zodat deze kan inloggen. Met onze leveranciers hebben we diverse afspraken gemaakt over gegevens die zij van ons krijgen. De leverancier moet daarom toestemming aan ons vragen, als zij de gegevens willen gebruiken. Op deze manier wordt misbruik van informatie voorkomen.

Klachtenregister

We streven ernaar dat zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers tevreden zijn met het onderwijsaanbod en de gang van zaken binnen de school. Echter, het kan voorkomen dat zaken niet gaan zoals u voor ogen had. Wij staan open voor vragen, opmerkingen en klachten over het onderwijs of de school. We hopen in eerste instantie dat u zaken in de klas met de mentor/vakdocent kunt oplossen. Mocht dit niet lukken, dan hebben leerlingen of ouders/verzorgers de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de directie. Een extern vertrouwenspersoon kan mogelijk ingeschakeld worden als u er samen niet uitkomt. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon u eventueel doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Het formulier voor vragen, opmerkingen en klachten is te vinden op de website van Anthony Fokkercollege.

De externe vertrouwenspersoon is te benaderen via:  info@vertrouwenspersoon.nl of 0839299499