Onderwijs

Onderwijs

vmbo-basis

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op het behalen van hun mbo- opleiding niveau 2. Deze leerweg bestaat uit 12 uur praktijkvakken per week en biedt leerlingen daarnaast een leerwerktraject. Er is veel ruimte voor de ontwikkelingen van leerlingen, zo krijgen leerlingen onder andere de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen met behulp van een passende stage.

vmbo-kader

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de voorbereiding voor mbo-niveau 3 of 4. Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die kennis in de praktijk willen opdoen en biedt net als vmbo-basis een leerwerktraject en 12 uur aan praktijkvakken per week. De nadruk ligt in tegenstelling tot basis wat meer bij de algemene vakken als Nederlands, Engels en Wiskunde en er wordt iets meer zelfstandigheid verwacht van leerlingen.

vmbo-gl

De gemengde leerweg is gericht op leerlingen die goed kunnen leren, maar tevens ook praktisch ingesteld zijn. Je doet examen in vijf theorievakken en één praktijkvak. Na GL kun je doorstromen naar havo, of kun je een opleiding op mbo-niveau 3 of 4 volgen. De gemengde leerweg staat gelijk aan de theoretische leerweg, die hieronder wordt uitgelegd.

vmbo-t+

De theoretische leerweg is geschikt voor leerlingen die geen moeite hebben met leren en zich goed kunnen concentreren. Je legt je examen af in zes theorievakken. Na het behalen van je diploma kun je ervoor kiezen om door te stromen naar havo of een opleiding te volgen op mbo niveau 3 of 4.

havo

Havo is de afkorting van hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt in totaal vijf jaar. Het bereidt leerlingen voor op een hbo-opleiding, maar leerlingen kunnen ook doorstromen naar vwo. Op havo wordt een grote mate van zelfstandigheid van leerlingen verwacht, zo krijgen leerlingen meer huiswerk dan vmbo-leerlingen.

vwo

Vwo is de afkorting van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en bereidt (zoals de naam al zegt) leerlingen voor op universiteit. Vwo duurt zes jaar. Vwo is geschikt voor leerlingen die goed kunnen leren en bestaat uit twee richtingen: atheneum en gymnasium (vakken Grieks en Latijn)

Havo/vwo-bovenbouw

In het vierde jaar van havo of vwo kiezen leerlingen een vakkenpakket:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M);
 • Economie en Maatschappij (E&M);
 • Natuur en Gezondheid (N&G);
 • Natuur en Techniek (N&T).

Bij elk profiel hoort een aantal vaste algemene vakken, maar hebben leerlingen ook de ruimte om te kiezen voor bepaalde vakken. Na het behalen van een havo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar vwo of hebben zij de keuze om te gaan studeren aan hbo. Vwo heeft twee richtingen: atheneum en gymnasium. Bij gymnasium volgen leerlingen verplicht vakken als Latijn en Grieks. Vwo bereidt leerlingen uiteindelijk voor om te studeren aan de universiteit.

Richtlijnen overgang

De resultaten die leerlingen behalen op school zijn bepalend om een leerling over te laten gaan. Aan het einde van het schooljaar bespreken docenten gezamenlijk de bevorderingen van leerlingen tijdens de laatste rapportvergadering en nemen een besluit of leerlingen wel of niet naar het volgende leerjaar kunnen. Leerlingen en ouders kunnen echter geen invloed uitoefenen op deze overgangsnormen en kunnen ook geen bezwaar tekenen tegen de uitkomsten.

 • Overgangsnormen zijn leidend, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden of kennelijke onbillijkheden. In dat geval wil er nog wel eens van normen worden afgeweken.
 • Bevorderen: een leerling mag over naar het volgende jaar op het niveau waarop hij of zij momenteel onderwijs volgt.
 • Doubleren/zittenblijven: Een leerling doet hetzelfde schooljaar nog eens over.
 • Een leerling kan echter niet op Anthony Fokkercollege verblijven, indien hij of zij tweemaal in hetzelfde leerjaar of in twee achtereenvolgende jaren blijft zitten.
 • Het eindcijfer vijf op een vak betekent 1 tekort, een vier houdt twee tekorten in en het cijfer 3 of lager telt voor 2,5 tekort.
 • Alle gevolgde vakken tellen mee.
 • Tekorten t/m 2 worden altijd bevorderd naar een volgend schooljaar, tekorten 3 en 4 zijn leerlingen die worden besproken tijdens vergaderingen, en tekorten van 5 of hoger doubleren.

De overgangsregels voor welke specifiek van toepassing zijn op uw kind zijn opgenomen in het overgangsprotocol in Magister.

Geschiedenis van de school

Hier komt een tekstje. Met nog een extra zin!

Directie

C. van Haren
CvH
Rector

Teamleiders

A. van Kampen
AvK
Teamleider vmbo- basis en -kader
Nederlands
H. Demir
HdR
Teamleider vmbo- t+
I.J. Hendriksen
HDR
Teamleider havo/vwo
Dyslexiebegeleider

Decanen

N. Tempelman
NTM
Decaan vmbo-onderbouw
Wiskunde
S. Groothuis
SGS
Decaan vmbo- bovenbouw
Geschiedenis
L. Kruisbergen
LKN
Decaan havo/vwo
Maatschappijkunde

Zorgfunctionarissen

C. Siemens
CSS
Zorgfunctionaris
G. Echtensteijn
GES
Zorgfunctionaris

Nieuw artikel

Tekst van het artikel

Nieuw artikel

Tekst van het artikel

Lestijden

Ieder lesuur bestaat uit 45 minuten, daarnaast hebben leerlingen 5 minuten de tijd om van lokaal te wisselen. Het negende lesuur wordt ingezet voor extra huiswerkbegeleiding, om bepaalde lessen in te halen of straf uit te zitten. Leerlingen zitten niet later dan 16.00 uur op school, zodat zij nog voldoende tijd hebben voor hun huiswerk. Het negende lesuur is dus optioneel van 15.15 - 16.00 uur

Lesurentijd
1e lesuur08.00 - 08.45
2e lesuur08.50 - 09.35
3e lesuur09.40 - 10.25
Kleine pauze
4e lesuur10.40 - 11.25
5e lesuur11.30 - 12.15
Grote pauze
6e lesuur12.45 - 13.30
7e lesuur13.35 - 14.20
8e lesuur14.25 - 15.10

Nieuw artikel

Tekst van het artikel

Nieuw artikel

Tekst van het artikel

Nieuw artikel

Tekst van het artikel

Dit is een extra notitie

Enkhuizen

Enkhuizen ligt in Noord-Holland.

Nieuw artikel

Tekst van het artikel

Regels op school 

- niet rennen in de gang

- in de kantine wordt gegeten. 

Lessentabel 

De lestabellen vanaf de derde klas hangen af van het keuzepakket dat leerlingen kiezen. Het totale aantal lesuren zal voor de niveaus gelijk blijven

Vakken onderbouwBK1KG1bk2KG2
Nederlands33 3 3
Engels3 3 3 3
Wiskunde3 3 3 3
Mens en Maatschappij4 4 3 3
Rekenen en begrijpend lezen2 2 2 2
Natuur- en scheikunde2 2 3 3
Biologie en verzorging2 2 3 3
Duits1 1 2 2
Economie- - 2 2
Cultuur, media en Techniek6 6 5 5
Lichamelijke opvoeding2 2 2 2
Studieles2 2 1 1
Totaal aantal uren:30303232
HERFSTVAKANTIE 20 oktober t/m 28 oktober 2019 KERSTVAKANTIE 22 december 2019 t/m 6 januari 2020 VOORJAARSVAKANTIE 23 februari 2020 t/m 3 maart 2020 MEIVAKANTIE 27 april 2020 t/m 5 mei 2020 ZOMERVAKANTIE 20 juli 2020 t/m 1 september 2020

Schoolvakanties 2019 - 2020

Vrije feestdagen
Goede vrijdag
19 april 2019
1e paasdag21 april 2019
2e paasdag
22 april 2019
Koningsdag
27 april 2019
Hemelvaart30 mei 2019
1e pinksterdag 
9 juni 2019
2e pinksterdag
10 juni 2019
Roostervrije dagen
Jaaropening docenten3 september 2019
Rapportenvergadering
Nieuwjaarsreceptie7 januari 2020
Rapportenvergadering
vmbo basis
9 juli 2020
Rapportenvergadering
vmbo kader en t+
10 juli 2020
Rapportenvergadering
havo/vwo
11 juli 2020

Modern burgerschap

Modern burgerschap speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Op Anthony Fokkercollege willen wij leerlingen op vier manieren voorbereiden:

 1. Leerlingen moeten zich individueel kunnen ontplooien.
 2. Leerlingen worden voorbereid om als burger te functioneren in de samenleving op het gebied van bijvoorbeeld sociale, culturele en politieke orde.
 3. Leerlingen leren in een team functioneren.
 4. Tot slot worden leerlingen voorbereid op het functioneren op de arbeidsmarkt, door hen voor te bereiden op een vervolgopleiding.

We besteden veel aandacht aan kennis, houding en opvattingen van leerlingen, zodat zij in staat zijn deel te nemen aan onze democratische samenleving. In het derde jaar volgen leerlingen van alle niveaus bijvoorbeeld een maatschappelijke stage. Zij doen op deze manier kennis op in de vorm van vrijwilligersactiviteiten bij non-profitorganisaties. Daarnaast hebben alle leerlingen recht op een mentor, die fungeert als het aanspreekpunt voor leerlingen (zie kopje ondersteuning leerlingen).

Financieel

Boekenpakket

Schoolboeken die door het bestuur worden voorgeschreven, worden gratis ter beschikking gesteld aan leerlingen voor een specifiek leerjaar. We raden leerlingen aan om hun boeken te kaften, omdat boeken die beschadigd zijn in rekening zullen worden gebracht. Eens per jaar wordt hier controle op uitgeoefend. Daarnaast worden zoekgeraakte boeken ook in rekening gebracht.

Eigen kosten

Voor een aantal specifieke vakken raden we aan extra materiaal aan te schaffen. Denk aan woordenboeken bij taalvakken, rekenmachine voor wiskunde en atlassen bij aardrijkskunde, etc. Leerlingen krijgen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar hier bericht over. Vaak schaffen leerlingen de materialen voor meerdere jaren aan.   

Daarnaast worden er kosten gemaakt voor andere excursies of buitenlesactiviteiten. Dit hangt af van de opleiding en/of bijbehorende vakken die uw kind volgt. Deze kosten zijn niet opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Mits uw kind wil deelnemen, ontvangt u tijdig een aparte nota. Vaak kunt u in termijnen betalen.  

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij gaan er echter vanuit dat alle ouders hun bijdrage betalen, omdat bepaalde kosten die wij moeten maken niet gesubsidieerd worden. De ouderbijdrage kan in termijnen worden betaald. Aan het begin van ieder schooljaar wordt u op de hoogte gebracht van hetgeen uit de ouderbijdrage bekostigd wordt. De ouderraad houdt toezicht op de besteding van deze ouderbijdrage.

[document ID not specified]
Afspraken
Formulier ouderbijdrage

nieuwe tekst

Dit wordt de nieuwe tekst!!